Veřejné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej obytných automobilů (dále jen "obchodní podmínky") se vztahují na kupní smlouvy uzavřené mezi společností

WoodVANs s.r.o., IČ 07287445 se sídlem č.p. 162, 768 31 Zlobice,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107374
webová stránka: www.woodvans.cz
Telefonní číslo: +420 724 359 792
Kontaktní e-mail: info@woodvans.cz
jako prodávajícím

a

fyzickou osobou či fyzickou osobou jako podnikatelem či právnickou osobou
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako "smluvní strany")

1. Úvodní ustanovení
1.1. Prodávající se v rámci svého předmětu podnikání zabývá zejména stavbou a prodejem obytných automobilů včetně činností s tím souvisejících.

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání objednávky či další smlouvy zde uvedené. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v objednávce. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před ustanovením VOP.

1.3. VOP jsou pro obě smluvní strany závazné až platným uzavřením objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

1.4. Je-li kupující při právních jednáních o uzavření objednávky či v souvislosti s ní zastupován zmocněncem, je zmocněnec kupujícího povinen prokázat se před takovým jednáním plnou mocí udělenou kupujícím s jeho úředně ověřeným podpisem osvědčující platné oprávnění jednat jeho jménem ve věci uzavření objednávky.

1.5. VOP jsou dostupné na adrese: www.woodvans.cz

1.6. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník").

2. Objednávka
2.1. Na webovém rozhraní prodávajícího je uveden seznam druhů obytných vestaveb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Součástí nabídky mohou být i servisní služby, jejichž popis lze nalézt na webovém rozhraní prodávajícího.

2.2. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je pouze informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby prodávající a kupující uzavřeli objednávku.

2.3. Objednávka se uzavírá písemně za současného podpisu obou smluvních stran.

2.4. Obsahem objednávky je specifikace automobilu včetně jeho motorizace a dále specifikace druhu obytné vestavby včetně její výbavy.

2.5. Kupující je oprávněn změnit / doplnit objednávku pouze v případě, že k tomuto vysloví souhlas i prodávající. V takovém případě si prodávající předloží kupujícímu cenovou nabídku za změnu / doplnění objednávky. Uzavřením dodatku k objednávce se má za to, že kupující akceptoval cenovou nabídku prodávajícího na změnu / doplnění objednávky.

2.6. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu automobil s obytnou vestavbou dle specifikace uvedené v objednávce a kupující se zavazuje automobil s obytnou vestavbou převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce ve lhůtě její splatnosti

2.7. Vlastnické právo k automobilu s obytnou vestavbou nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než-li zboží převezme.

2.7. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.

2.8. Uzavírat objednávku za prodávajícího mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé dle zákona o obchodních korporacích (jednatel / prokurista).

3. Platební podmínky
3.1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu za automobil s obytnou vestavbou prodávajícímu bezhotovostně převodem nebo vkladem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury.

3.2. Kupující se zavazuje dodržet splatnost zálohových faktur. V případě prodlení s jejich úhradou je tento povinen uhradit prodávajícímu sjednanou smluvní pokutu v objednávce. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

3.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohových faktur je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté činnosti v rámci dodání automobilu s obytnou vestavbou, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.

3.4. Platby budou uskutečněny v českých korunách (Kč). V cizí měně je kupující oprávněn plnit pouze v případě, že s tím bude souhlasit prodávající.

4. Dodací podmínky
4.1. Prodávající je povinen dodat automobil s obytnou vestavbou kupujícímu dohodnutým způsobem s potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty, technický průkaz a další dokumenty nezbytné pro převzetí a jeho užívání. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

4.2. Není-li dále stanoveno jinak, převezme kupující automobil s obytnou vestavbou v sídle prodávajícího. Nepřevezme-li kupující řádně a včas automobil s obytnou vestavbou, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu náklady spojené s uskladněním automobilu s obytnou vestavbou. V takovém případě bude rozhodná obvyklá cena uskladnění v daném místě a čase.

4.3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat stav automobilu s obytnou vestavbou a případné závady (zjevné) neprodleně oznámit prodávajícímu. O závadách bude sepsán písemný protokol. Není-li sepsán písemný protokol o závadách, ztrácí kupující nároky na uplatnění zjevných vad.

4.4. Kupující či jím určená osoba jsou oprávněny provést testovací jízdu automobilu s obytnou vestavbou. V takovém případě odpovídají za škodu prodávajícímu způsobenou na automobilu s obytnou vestavbou v rámci testovací jízdy.

4.5. Převzít automobil s obytnou vestavbou je kupující oprávněn až poté, co uhradí celou kupní cenu. O předání a převzetí automobilu s obytnou vestavbou bude sepsán písemný předávací protokol. Nebude-li tento sepsán, má se za to, že bylo plněno bez vad.

4.6. Nepřevzetím automobilu s obytnou vestavbou ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího požadovat úhradu kupní ceny v plné výši.

4.7. Nebezpečí škody na automobilu s obytnou vestavbou přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

5. Odstoupení od smlouvy
5.1 V případě, že prodávající nepředá kupujícímu automobil s obytnou vestavbou řádně a včas, a to ani v dodatečné lhůtě 60 dnů, je kupující oprávněn od objednávky odstoupit s tím, že se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené zálohy na kupní cenu.

5.2 Byla-li objednávka uzavřena mimo obchodní prostory prodávajícího nebo distančním způsobem a kupující je spotřebitelem, je kupující oprávněn od této objednávky písemně odstoupit do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Toto právo na odstoupení je třeba uplatnit u prodávajícího, a to formou prohlášení nebo formou vzorového formuláře, jež byl kupujícímu před podpisem této objednávky předán, což kupující podpisem této objednávky potvrzuje. Pro dodržení lhůty pro odstoupení je nutné odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od objednávky před uplynutím výše uvedené lhůty. V případě, kdy zájemce platně odstoupí od objednávky před uplynutím výše uvedené lhůty dle tohoto odstavce, je povinen dle ust. § 1834 občanského zákoníku zaplatit prodávajícímu částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy bylo prodávajícímu doručeno odstoupení od objednávky. V případě, že osobou kupující dle této objednávky je spotřebitel, prohlašuje, aby prodávající zahájil svou činnost okamžitě po uzavření objednávky, tj. ve lhůtě pro odstoupení od této objednávky ve smyslu § 1823 občanského zákoníku (tj. nákup vozidla, zahájení činnosti směřující k realizaci obytné vestavby). Kupující tímto potvrzuje, že mu prodávající před uzavřením této objednávky sdělil, že jestliže byly splněny služby sjednané objednávkou s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od objednávky, nemá v takovém případě právo na odstoupení od objednávky ve smyslu § 1837 občanského zákoníku.

5.3 V případě, že kupující neuhradí řádně a včas prodávajícímu vystavenou zálohovou fakturu, nebo fakturu za vícepráce, nebo neposkytne v přiměřené lhůtě součinnost prodávajícímu při realizaci vozu s obytnou vestavbou, nebo nepřevezme vůz s obytnou vestavbou řádně a včas, je prodávající oprávněn od objednávky odstoupit. V takovém případě se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané ceny vozu s obytnou vestavbou.

5.4 Odstoupením od objednávky není dotčen případný nárok na smluvní pokuty.

5.5 Další možnosti odstoupení může stanovit samotná objednávka.

6. Práva z vadného plnění
6.1. Není-li stanoveno jinak, práva z vadného plnění se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6.2. Kupující je povinen za účelem posouzení práva z vadného plnění v záruční době doručit prodávajícímu na své náklady automobil s obytnou vestavbou.

6.4. Kupující bere na vědomí, že veškeré uplatněné vady obytné vestavby budou posuzovány výlučně prodávajícím a veškeré uplatněné vady automobilu (motorizace, atp.) autorizovaným servisem. Kupující se zavazuje řídit pokyny prodávajícího, tj. zejména určením místa, kam má být automobil s obytnou vestavbou dodán, a to za účelem posouzení uplatněného práva z vadného plnění.

6.3. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu posoudit uplatněné právo z vadného plnění prodávajícím, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění za kumulativního splnění podmínky představující doručení automobilu s obytnou vestavbou na místo určené prodávajícím.

6.4. V případě, že bude právo z vadného plnění shledáno důvodným, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu odstranit zjištěnou vadu.

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího
7.1. Při sjednávání objednávky a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění objednávky;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.

8. Závěrečná ustanovení
8.1. Pokud vztah související s objednávkou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2. Případné spory z objednávky nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány soudy České republiky.

8.3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.3. Dozorujícím orgánem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z objednávky či následně uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel (kupující) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

8.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2020.