Dokumenty ke stažení:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. OBSAH A ÚČEL DOKUMENTU
1.1 V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.woodvans.cz, našimi klienty a zájemci o naše služby.

1.2 Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout Vám srozumitelné informace o tom, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.

1.3 Při nakládání s osobními údaji se řídíme Nařízením (EU) 2016/679, tj. obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost dne 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

1.4 Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

 • Obsah a účel dokumentu.
 • Správce osobních údajů - kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
 • Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
 • K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
 • Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů.
 • Další důležité informace pro uplatnění vašich práv.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:
WoodVANs s.r.o., IČ 07287445 se sídlem č.p. 162, 768 31 Zlobice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 107374
webová stránka: www.woodvans.cz
Telefonní číslo: +420 724 359 792
Kontaktní e-mail: info@woodvans.cz

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME?
3.1. Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním objednávky na koupi automobilu s obytnou vestavbou, při přípravě dalších smluvních dokumentů, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy a jiné).

3.2. Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

3.3. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

3.4. Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout sjednanou službu či dodat předmět objednávky. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

3.5. Osobní údaje mohou spadat do kategorie "běžných osobních údajů" anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

3.6. Běžné osobní údaje, které zpracováváme: Jméno, příjmení, titul, doručovací a fakturační adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, datum narození či rodné číslo, číslo bankovního účtu.

3.7. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

4. K JAKÝM ÚČELŮM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, PO JAKOU DOBU A CO NÁS K TOMU OPRAVŇUJE?
4.1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností.

 • Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, poskytnout Vám sjednané plnění a vést i s tím související komunikaci, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, doručovací a fakturační adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, datum narození či rodné číslo.
 • Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je uzavření smlouvy (objednávky) a plnění smluvních povinností ze smlouvy (objednávky) uzavřené mezi námi.
 • K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

4.2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

 • Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, DIČ.
 • Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

4.3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

 • Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:
 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků. Pro tento účel uchováváme údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 10 let ode dne uzavření objednávky na obytný automobil. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání newsletteru, obchodních sdělení a pozvánek na výstavy budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, adresa, e-mail. Zasílání newsletteru, obchodních sdělení a pozvánek na výstavy na váš mail můžete vždy ukončit jakýmkoliv způsobem oznámení naší společnosti.

4.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

 • Pokud nám ještě před tím, než se stanete našimi zákazníky, udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání newsletteru, obchodních sdělení a pozvánek na výstavy. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat pouze v případě, že zatím nejste našim klientem. Pokud nám mimo to udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů našich obchodních partnerů.
 • Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu, budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

4.5. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

 • Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní, advokátní kanceláře, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, dodavatele automobilů a jiné. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí.
 • Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

5. INFORMACE O DALŠÍCH VAŠICH PRÁVECH V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Právo na přístup k osobním údajům

 • Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

5.2. Právo na opravu osobních údajů

 • Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

5.3. Právo na výmaz osobních údajů (právo "být zapomenut")

 • V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

5.4. Právo na omezení zpracování

 • V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

5.5. Právo na přenositelnost údajů

 • Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

5.6. Právo vznést námitku

 • V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

5.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

6. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV
6.1. V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@woodvans.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píšeme v článku 5. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

6.2. Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.woodvans.cz

6.3. Toto znění je účinné od 1.1.2020.